وام ضروری حداکثر یکبار در طول مقطع تحصیلی پرداخت می گردد. جهت فوریتهای پزشکی، بستری در بیمارستان، عمل جراحی و زایمان و هزینه دارویی بیماریهای خاص

مدارک لازم جهت وام ضروری

1-   دریافت وتکمیل فرمهای مربوطه توسط دانشجو و ضامن- حضور  دانشجو و ضامن در صندوق رفاه دانشجویان الزامی است.

2-   کپی کارت دانشجویی و انتخاب واحد ترم جاری

3-   اصل شناسنامه دانشجو و ضامن به همراه یک نسخه کپی از آن (جهت دانشجویان متأهل کپی از تمام صفحات شناسنامه دانشجو)

4-   اصل کارت ملی دانشجو و ضامن به همراه یک نسخه کپی از آن

5-   صورتحساب پرداختی و نامه بستری در بیمارستان و گواهی پزشک معالج (ازتاریخ مدارک فوق نباید بیش از6ماه گذشته باشد).

6-   تأیید پزشک معتمد دانشگاه

7-   ضامن باید کارمند رسمی ، یاپیمانی رسمی دولتی، یا بازنشسته ویا مستمری بگیر دائم باشد.

8-   گواهی کسرازحقوق ضامن

9-   اصل آخرین حکم کارگزینی  و فیش حقوق ضامن ویک نسخه کپی ازآن.

10- یک فقره چک به میزان 120% وام پرداختی و یک نسخه کپی ازآن. به همراه گردش سه ماهه آخرحساب جاری صاحب چک.

چک فوق بدون تاریخ و بدون خط خوردگی در وجه صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی  واحد داراب - حواله کرد چک خط خورده باشد.

چنانجه چک متعلق به ضامن نباشد، پشت چک توسط ضامن امضاء گردد ودرصورتی که چک متعلق به ضامن است پشت چک توسط دانشجو امضاء گردد.(مشخصات دانشجو و صاحب حساب به همراه شماره تلفن پشت چک نوشته شود).

11- بازپرداخت وام حداکثر20 ماهه می باشد.(تعداد اقساط با توجه به ترم های باقی مانده تحصیلی دانشجو انجام میگردد)

نحوه پرداخت اقساط

1- کارمزد وام های فوق 5/2 درصداززمان دریافت وام می باشد. 

2- جهت پرداخت اقساط وام دفترچه قسط توسط صندوق رفاه دانشجویان درزمان تحویل چک صادرمیگردد. 

3- دانشجو ملزم می باشد اقساط خودراماهیانه پرداخت وفیش آن رابه صندوق رفاه دانشجویان تحویل دهد.

4-درصورتیکه حداکثر3قسط پرداخت نگردد، چک ضمانت ونامه کسر ازحقوق به اجرا گذاشته خواهدشد.

توجه : دانشجویان غیربومی درصورت  عدم امکان مراجعه ضامن به  صندوق رفاه دانشجویان  یاخدمات دانشجویی دانشکده.  ضامن می تواند  بافرمها  ومدارک  مربوطه  به صندوق رفاه دانشجویان شهرستان خود مراجعه نموده وپس ازکسب تائیدیه ممهوربه مهروامضاء رئیس صندوق واحدمذکور، به صندوق رفاه دانشجویان واحد داراب مراجعه نمایند.