وام میان مدت شهریه

کلیه دانشجویان می توانند در ابتداي ترم وام میان مدت شهریه جهت ترم جاري دریافت نمایند.

دانشجویان مقطع کارشناسی، 50 % شهریه ترم جاري

دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته وکارشناسی ارشدناپیوسته ، 60 % شهریه ترم جاري

دانشجویان مقطع دکتري، 50 % شهریه ترم جاري

 

 

مدارك لازم جهت وام میان مدت شهریه

 

- 1 دریافت وتکمیل فرمهاي مربوطه  توسط دانشجو وضامن حضور دانشجو وضامن در صندوق رفاه دانشجویان الزامی است.

- 2 کپی کارت دانشجویی و انتخاب واحد ترم جاري

- 3 اصل شناسنامه دانشجو و ضامن به همراه یک نسخه کپی از آن

- 4 اصل کارت ملی دانشجو و ضامن به همراه یک نسخه کپی از آن

- 5 ضامن باید کارمند رسمی، یا پیمانی رسمی دولتی، یا بازنشسته ویا مستمري بگیر دائم باشد

- 6 کارمندان باآخرین حکم کارگزینی و فیش حقوقی ویک نسخه کپی ازآن

- 7  یک فقره چک به میزان 120 % وام پرداختی و یک نسخه کپی ازچک.به همراه گردش سه ماهه آخرحساب جاري صاحب چک.

چک فوق بدون تاریخ و بدون خط خوردگی در وجه صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی واحد داراب -

حواله کرد چک خط خورده باشد.

چنانجه چک متعلق به ضامن نباشد، پشت چک توسط ضامن امضاء گردد ودرصورتی که چک متعلق به ضامن است

پشت چک توسط دانشجو امضاء گردد.(مشخصات دانشجووصاحب حساب به همراه شماره تلفن پشت چک نوشته شود)

8- گواهي كسر از حقوق بنام دانشگاه آزاد اسلامي واحد داراب و بمبلغ 120% وام پرداختي

9- بازپرداخت وام حداکثر 10 ماهه می باشد.

 

نحوه پرداخت اقساط

 

1-      کارمزد وام های فوق5/2 درصداززمان دریافت وام می باشد

2-      جهت پرداخت اقساط وام دفترچه قسط توسط صندوق رفاه دانشجویان صادرمیگردد.

3-      دانشجو ملزم می باشد اقساط خودراماهیانه پرداخت و فیش آن را به صندوق رفاه دانشجویان تحویل دهد.

4-      درصورتیکه حداکثر 3قسط پرداخت نگردد، چک ضمانت به بانک ارسال خواهدشد.

5-       

توجه : دانشجویان غیربومی درصورت  عدم امکان مراجعه ضامن به  صندوق رفاه دانشجویان  یاخدمات دانشجویی دانشکده.  ضامن می تواند  بافرمها  ومدارک  مربوطه  به صندوق رفاه دانشجویان شهرستان خود مراجعه نموده وپس ازکسب تائیدیه ممهوربه مهروامضاء رئیس صندوق واحدمذکور، به صندوق رفاه دانشجویان واحد داراب مراجعه نمایند