مدارک لازم جهت وام کمک هزینه تحصیلی

 

  1. دریافت وتکمیل فرمهای مربوطه توسط دانشجو وضامن - حضور دانشجو وضامن در صندوق رفاه دانشجویان یاخدمات دانشجویی دانشکده الزامی است.
  2. کپی کارت دانشجویی و انتخاب واحد ترم جاری
  3. اصل شناسنامه دانشجو و ضامن به همراه یک نسخه کپی از آن (جهت دانشجویان متأهل کپی از تمام صفحات شناسنامه دانشجو  )
  4. اصل کارت ملی دانشجو و ضامن به همراه یک نسخه کپی از آن .
  5. ضامن باید کارمند رسمی، یا پیمانی رسمی دولتی،  یابازنشسته  ؛یا مستمری بگیر دائم ، یاکارمند بخشهای خصوصی معتبر باشد.
  6. کارمندان با آخرین حکم و فیش حقوقی ویک نسخه کپی ازآن.
  7. یک فقره چک به میزان 120% وام پرداختی.
  8. بازپرداخت وام 9 ماهه مي باشد

 

چک فوق بدون تاریخ و بدون خط خوردگی در وجه صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی  واحد داراب - حواله کرد چک خط خورده باشد
چنانچه چک متعلق به ضامن نباشد- پشت چک توسط ضامن امضاء گردد و درصورتی که چک متعلق به  ضامن است پشت چک توسط دانشجو امضاء گردد. (مشخصات دانشجو و صاحب حساب به همراه شماره تلفن  پشت چک نوشته شود(

 

 

نحوه پرداخت اقساط

 

1-       کارمزد وام های فوق 2/5 درصد از زمان دریافت وام می باشد

 

2-      جهت پرداخت اقساط وام دفترچه قسط توسط صندوق رفاه دانشجویان  درزمان تحویل چک صادرمیگردد

 

3-      دانشجو ملزم می باشد اقساط خود را ماهیانه پرداخت و فیش آن رابه صندوق رفاه دانشجويي دانشگاه تحویل دهد.

 

4-      درصورتیکه حداکثر3قسط پرداخت نگردد، چک ضمانت و گواهي كسر از حقوق به اجرا گذاشته خواهد شد.

 


توجهدانشجویان غیربومی درصورت  عدم امکان مراجعه ضامن به  صندوق رفاه دانشجویان  یاخدمات دانشجویی دانشکده ، ضامن می تواند  بافرمها  ومدارک  مربوطه  به صندوق رفاه دانشجویان شهرستان خود مراجعه نموده وفرمهارابه تائید( ممهور به مهروامضاء رئیس صندوق واحدمذکور ) برساند.