وام ازدواج به دانشجویانی که ضمن تحصیل ازدواج کرده اند و برای اولین ازدواج تعلق می گیرد.

درصورتیکه زوجین هردو دانشجوی واحد باشند هر دو نفر جداگانه می توانند وام دریافت نمایند.

از تاریخ عقدنامه بیش از یکسال نباید سپری شده باشد

 

 

مدارک لازم جهت وام ازدواج

 

1-    دریافت وتکمیل فرمهای مربوطه توسط دانشجو و ضامن  - حضور دانشجو وضامن در صندوق رفاه دانشگاه الزامی است.

 2-    اصل سند ازدواج به همراه یک نسخه کپی از 5 صفحه اول سند

 3-    اصل شناسنامه زوجین به همراه یک نسخه کپی از تمامی صفحات شناسنامه، اصل کارت ملی زوجین به همراه یک نسخه کپی

 4-    کپی کارت دانشجویی و انتخاب واحد ترم جاری

 5-    اصل شناسنامه و کارت ملی ضامن به همراه یک نسخه کپی از آن

 6-    ضامن باید کارمند رسمی، یا پیمانی رسمی دولتی، یا بازنشسته ویا مستمری بگیر دائم باشد

 7-    گواهی کسر از حقوق ضامن به نام صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی  واحد داراب

 8-    یک نسخه کپی ازفیش آب وبرق یاتلفن منزل مسکونی وام گیرنده وضامن.

 9-    اصل حکم کارگزینی وآخرین فیش حقوقی ضامن  و یک نسخه  کپی ازآن.

 10 – یک فقره چک به میزان 120% وام پرداختی ویک نسخه کپی ازآن به همراه گردش سه ماهه آخرحساب جاری صاحب چک .

 چک فوق بدون تاریخ و بدون خط خوردگی در وجه صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران مرکزی - حواله کرد چک خط خورده باشد.

 چنانجه چک متعلق به ضامن نباشد، پشت چک توسط ضامن امضاء گردد ودرصورتی که چک متعلق به ضامن است پشت چک توسط دانشجو امضاء گردد.(مشخصات دانشجو و صاحب حساب به همراه شماره تلفن پشت چک نوشته شود)

  10- بازپرداخت وام حداکثر20 ماهه می باشد. (تعداد اقساط با توجه به ترم های باقی مانده تحصیلی دانشجو انجام میگردد)

 11- دانشجویان انتقالی برگه انتقال دائم و نامه از صندوق رفاه دانشگاه مبدأ مبنی بر عدم دریافت وام ازدواج از واحد مبدأ

 12- اگر زوجین هر دو دانشجوی واحد باشند، از یک ضامن نمی توانند جهت دریافت وام خود استفاده کنند.

 

نحوه پرداخت اقساط

 

1- کارمزد وام های فوق5/2 درصداززمان دریافت وام می باشد

 2- جهت پرداخت اقساط وام دفترچه قسط توسط صندوق رفاه دانشجویان درزمان تحویل چک  صادرمیگردد

 3- دانشجو ملزم می باشد اقساط خودراماهیانه پرداخت وفیش آن رابه صندوق رفاه دانشجویان تحویل دهد.

 4-درصورتیکه حداکثر3قسط پرداخت نگردد، چک ضمانت ونامه کسرازحقوق به اجرا گذاشته  خواهدشد.

 

توجه : دانشجویان غیربومی درصورت  عدم امکان مراجعه ضامن به  صندوق رفاه دانشجویان  یاخدمات دانشجویی دانشکده.  ضامن می تواند  بافرمها  ومدارک  مربوطه  به صندوق رفاه دانشجویان شهرستان خود مراجعه نموده وپس ازکسب تائیدیه ممهوربه مهروامضاء رئیس صندوق واحدمذکور، به صندوق رفاه دانشجویان واحد داراب مراجعه نمایند.