وام اجاره مسکن حداکثر سالی یکبار به کلیه دانشجویان غیربومی پرداخت می گردد.

 

مدارک لازم جهت وام اجاره مسکن

 

1- دریافت وتکمیل فرمهای مربوطه توسط دانشجو وضامن - حضور  دانشجو وضامن در صندوق رفاه دانشجویان یاخدمات دانشجویی دانشکده الزامی است.

 2-  کپی کارت دانشجویی و انتخاب واحد ترم جاری .

 3- اصل شناسنامه دانشجو و ضامن به همراه یک نسخه کپی از آن (جهت دانشجویان متأهل کپی از تمام صفحات شناسنامه دانشجو)

 4- اصل کارت ملی دانشجو و ضامن به همراه یک نسخه کپی از آن

 5- اصل اجاره نامه به همراه یک نسخه کپی از آن (دانشجویانی که از خوابگاه های خصوصی استفاده می نمایند، کپی قرارداد و اجاره)

 6- ضامن باید کارمند رسمی، یا پیمانی رسمی دولتی، یا بازنشسته ویا مستمری بگیر دائم ،یا کارمند بخشهای خصوصی معتبر باشد.

 7- کارمندان با آخرین حکم کارگزینی و فیش حقوقی ویک نسخه کپی از آن .

 8- یک فقره چک به میزان 120% وام پرداختی.

 چک فوق بدون تاریخ و بدون خط خوردگی در وجه صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی  واحد داراب - حواله کرد چک خط خورده باشد.

 چنانجه چک متعلق به ضامن نباشد، پشت چک توسط ضامن امضاء گردد ودرصورتی که چک متعلق به ضامن است پشت چک توسط دانشجو امضاء گردد.(مشخصات دانشجو و صاحب حساب به همراه شماره تلفن پشت چک نوشته شود)

 9- بازپرداخت وام 12 ماهه می باشد.

 

نحوه پرداخت اقساط

 1-      کارمزد وام های فوق 5/2 درصداز زمان دریافت وام می باشد

 2-      جهت پرداخت اقساط وام دفترچه قسط توسط صندوق رفاه دانشجویان درزمان تحویل چک صادرمیگردد

 3-      دانشجو ملزم می باشد اقساط خودراماهیانه پرداخت وفیش آن را به صندوق رفاه دانشجویان تحویل دهد.

 4-      درصورتیکه حداکثر3قسط پرداخت نگردد ، چک ضمانت به بانک ارسال خواهدشد.

   توجه : دانشجویان غیربومی درصورت  عدم امکان مراجعه ضامن به  صندوق رفاه دانشجویان  یاخدمات دانشجویی دانشکده.  ضامن می تواند  بافرمها  ومدارک  مربوطه  به صندوق رفاه دانشجویان شهرستان خود مراجعه نموده وپس ازکسب تائیدیه ممهوربه مهروامضاء رئیس صندوق واحدمذکور، به صندوق رفاه دانشجویان داراب مراجعه نمایند.