وام قرض الحسنه بلندمدت شهریه

 

مدارك لازم جهت وام بلندمدت شهریه

-1 داشتن مجوز اعطاي وام بلندمدت شهریه

-2 دریافت وتکمیل فرمهاي مربوطه توسط دانشجو وضامن وارائه به صندوق رفاه دانشجویان

حضور ضامن ودانشجودر صندوق رفاه دانشجویان الزامی است.

-3 اصل شناسنامه و کارت ملی دانشجو به همراه یک برگ کپی از آن، کپی کارت دانشجویی و انتخاب واحد

ترم جاري

-4 اصل شناسنامه و کارت ملی ضامن به همراه یک برگ کپی از آن

-5 ضامن باید کارمند رسمی، یا پیمانی رسمی دولتی، یا بازنشسته ویا مستمري بگیر دائم باشد

-6 گواهی کسر از حقوق ضامن به نام صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب)گواهی کسر ازحقوق درزمان فارغ التحصیلی دانشجو کتبا استعلام خواهدشد)

-7 اصل آخرین حکم کارگزینی و فیش حقوقی ضامن و یک نسخه کپی از آن.

-8 یک نسخه کپی ازفیش برق یا تلفن منزل مسکونی وام گیرنده وضامن

-9 یک فقره چک به میزان 120 % وام پرداختی ویک نسخه کپی ازآن .به همراه گردش سه ماهه آخر حساب

جاري صاحب چک.

چک فوق بدون تاریخ و بدون خط خوردگی در وجه صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد

داراب - حواله کرد چک خط خورده باشد.

چنانجه چک متعلق به ضامن نباشد، پشت چک توسط ضامن امضاء گردد ودرصورتی که چک متعلق به ضامن است پشت

چک توسط دانشجو امضاء گردد.(مشخصات دانشجووصاحب حساب به همراه شماره تلفن پشت چک نوشته شود).

-10 بازپرداخت وام حداکثر 30 ماهه میباشد(تعداداقساط باتوجه به میزان مبلغ وام تعیین میگردد)

-11 دانشجو ملزم می باشد حداکثر یک ماه پس ازدفاع و یا آخرین امتحان جهت دریافت دفترچه اقساط وام به

صندوق رفاه دانشجویان مراجعه نماید. درصورت عدم مراجعه مشمول پرداخت اقساط معوقه میگردد.

 

نحوه پرداخت اقساط

 

1-      کارمزد وام های فوق5/2 درصداززمان دریافت وام می باشد

2-      جهت پرداخت اقساط وام دفترچه قسط توسط صندوق رفاه دانشجویان صادرمیگردد.

3-      دانشجو ملزم می باشد اقساط خودراماهیانه پرداخت و فیش آن را به صندوق رفاه دانشجویان تحویل دهد.

4-      درصورتیکه حداکثر 3قسط پرداخت نگردد، چک ضمانت به بانک ارسال خواهدشد.

 

توجهدانشجویان غیربومی درصورت  عدم امکان مراجعه ضامن به  صندوق رفاه دانشجویان  یاخدمات دانشجویی دانشکده.  ضامن می تواند  بافرمها  ومدارک  مربوطه  به صندوق رفاه دانشجویان شهرستان خود مراجعه نموده وپس ازکسب تائیدیه ممهوربه مهروامضاء رئیس صندوق واحدمذکور، به صندوق رفاه دانشجویان واحد داراب مراجعه نمایند