باسمه تعالی 
قابل توجه دانشجویان عزیزی که متقاضی دریافت وام بلندمدت
شهریه آموزش عالی سال تحصیلی95-94 با بازپرداخت پس از فراغت ازتحصیل


کلیه دانشجویان می توانند از وام بلندمدت شهریه سال 95-94 آموزش عالی با رعایت موارد ذیل استفاده نمایند.کارمزد وام فوق 4 درصد بوده و شروع قسط پس ازاتمام تحصیلات میباشد و برای دانشجویان مشمول سربازی دو سال بعد از فراغت از تحصیل   می باشد.جهت صدوردفترچه اقساط 10% کل وام دریافت میگردد ودانشجو حداکثر طی مدت3 ماه از )تاریخ دفاع یا آخرین امتحان (جهت دریافت دفترچه قسط خود مراجعه در غیر اینصورت  اصل و کارمزد وام را یکجا واریز نماید

توجه: تعهدنامه محضری و گواهی کسر از حقوق فقط یکبار در طول مقطع تحصیلی از دانشجو اخذ می گردد و قابل استفاده برای تمامی ترمهای متقاضیان دریافت وام می باشد.

دانشجویان ترم 5 به بعد مقطع کارشناسی ناپیوسته و کاردانی،  ترم 9 به بعد مقطع کارشناسی و ترم 5 به بعد مقطع ارشد و ترم 8 به بعد دکترا نمی توانند از وام فوق استفاده نمایند.
مدارک لازم وام بلندمدت شهریه دولتی(دانشجویانی که تاکنون وام بلندمدت آموزش عالی استفاده نکردند)
 -1
دریافت و تکمیل فرم درخواست وام شهریه- فرم مشخصات دانشجو و فرم تعهد نامه ضامن ازصندوق رفاه دانشجویان
  -2
کپی تعیین شهریه ترم، کارت دانشجویی، کارت ملی و شناسنامه دانشجو
  -3
کپی شناسنامه ، کارت ملی، آخرین حکم کارگزینی و فیش حقوقی ضامن
  -4
یک نفر ضامن معتبر کارمند رسمی و پیمانی دولتی یا نهادهای دولتی و یا بازنشسته
  -5
ارائه گواهی کسر از حقوق ضامن به نام صندوق رفاه دانشجویان آموزش عالی در صورت امکان
)
بازنشستگان سایر دستگاها به غیر از نیروهای مسلح گواهی کسر از حقوق الزامیست(
  -6
مراجعه دانشجو و ضامن جهت تعهدنامه به یکی از دفاتر اسناد رسمی (به همراه اصل شناسنامه و کارت ملی دانشجو و ضامن، آخرین حکم کارگزینی و فیش حقوقی ضامن ) تحویل اصل تعهدنامه و کپی آن به همراه سایر مدارک به خدمات دانشجوئی دانشکده
  -7
تکمیل فرم شماره 11 صندوق رفاه دانشجویی


مدارک لازم وام بلندمدت شهریه دولتی )دانشجویانی که در سال گذشته  وام دریافت نمودند(
  -1
تکمیل فرم شماره 20 بصورت کامل
 -2
کپی انتخاب واحد، کپی کارت دانشجویی
 -3
تکمیل فرم 11

جهت  ارسال تقاضاي اينترنتي كليك كنيد


مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته تا 3 ترم، مقطع کارشناسی پیوسته تا 6 ترم، ارشد تا 3 ترم و دکترا تا 4 ترم در صورت تامین اعتبار قابل پرداخت می باشد.

درصورتی که به هر دلیل تقاضای وام درخواستی توسط صندوق رفاه آموزش عالی تصویب و پرداخت نگردد دانشجو ملزم می باشد بدهی خود را تا پایان ترم جاری پرداخت نماید.

اداره صندوق رفاه دانشجویی واحد داراب