همکار گرامي

 

احتراما خواهشمند است جهت دريافت هزينه بيمه مازاد درمان فرم مربوطه را از لينک هاي زير دانلود و در دو نسخه تکميل و به همراه مدارک پيوستي حداکثر تا دوماه پس از انجام هزينه به مسئول بيمه و رفاه واحد تحويل نمائيد.

 

موضوع

بخشنامه بيمه مازاد درمان سال 1397

فرم درخواست هزينه هاي مازاد درمان (ويرايش 960806)

فرم بستري شدن در بيمارستان

 

همکار گرامی جهت پرداخت بیمه مازاد دندان پزشکی می بایست گواهی پزشک در سربرگ مخصوص که حاوی شرح اقدامات به تفکیک و مبلغ پرداخت شده باشد از پزشک مربوطه اخذ گردد و دیگر نیازی به تکمیل فرم مخصوص دندان نیست

 

 توجه:

به پرونده هايي که تحويل آن بيش از دوماه بطول انجامد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

حداکثر زمان اضافه شدن عضو جديد يکماه از تاريخ تولد فرزند يا تاريخ عقدنامه مي باشد.