نوع وام

مبلغ وام(ريال)

میلغ چک تضمین و گواهي حقوقي

مدت باز پرداخت

ازدواج

15،000،000

،18000،000

20 ماه

مسکن (مجرد)

5،000،000

6،000،000

12 ماه

مسکن (متاهل)

،7000،000

،8400،000

12 ماه

کمک هزینه تحصیلی (مجرد)

5،000،000

6،000،000

9 ماه

کمک هزینه تحصیلی (متاهل)

6،000،000

7،200،000

9 ماه

ضروری تا سقف

،12000،000

14،400،000

20 ماه

وامهاي شهريه كوتاه مدت و ميان مدت مبلغ ضمانت 120% مبلغ وام اخذ شده مي باشد