سامانه اينترنتي درخواست وام بلندمدت با اقساط بعد از فارغ التحصيلي (نوبت دوم به بعد( - ترم مهر ماه 1394


سامانه اينترنتي درخواست وام بلندمدت با اقساط بعد از فارغ التحصيلي (نوبت دوم به بعد( - ترم بهمن ماه 1394


سامانه اينترنتي درخواست وام بلندمدت با اقساط بعد از فارغ التحصيلي ترم مهرماه 1396  


 

دانشجویانی که برای اولین بار قصد ثبت نام جهت وام بلند مدت دارند می بایست پس از ثبت نام و درخواست در سامانه وزارت علوم ، فرمهای وام بلندمدت را از لینک زیر دانلود و پس از تکمیل بهمراه مدارک خواسته شده تحویل اداره صندوق رفاه دانشجویی واحد نمایند.

 

 دريافت فرمهاي وام بلند مدت وزارت علوم و تحقيقات و فناوري جهت(نوبت اول اخذ وام