ردیف

انواع قرض الحسنه

مبالغ به ریال

مهلت بازپرداخت وام

نحوه پرداخت به دانشجو

 

مجرد

متأهل

 

1

شهریه تحصیلی کوتاه مدت

مبلغ وام: شهریه ثابت دانشجو

 جهت دریافت وام کوتاه مدت ارائه یک فقره چک معتبر بانکی الزامی می باشد

بازپرداخت ماهیانه برای مدت 4 ماه جهت ترمهای مهر و بهمن و یک ماه جهت ترم تابستان

واریز به حساب شهریه دانشجو

 

2

شهریه تحصیلی میان مدت

رشته های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد 60% مبلغ کل شهریه ترم جاری و کارشناسی پیوسته 50% مبلغ کل شهریه ترم جاری

بازپرداخت ماهیانه برای مدت 10 ماه

واریز به حساب شهریه دانشجو

 

3

شهریه تحصیلی بلند مدت


مراجعه به سامانه ساجد به آدرس https://sajed.iau.ir و تکمیل مراحل ثبت نام

 

 

واریز به حساب شهریه دانشجو

 

4

کمک هزینه تحصیلی

5،000،000

6،000،000

بازپرداخت ماهیانه برای مدت 9 ماه

پرداخت به دانشجو به صورت چک

 

5

اجاره مسکن

5،000،000

،7000،000

بازپرداخت ماهیانه برای مدت 12 ماه

پرداخت به دانشجو به صورت چک

 

6

ازدواج

 

،15000،000

فقط یک بار در طول تحصیل با بازپرداخت حداکثر 20 ماه

توجه:فقط دانشجویانی قادر به اخذ می باشند که حداکثر یک سال از تاریخ ازدواج بیشتر نگذشته باشد و در دوران دانشجویی ازدواج کرده باشند

 

 

پرداخت به دانشجو به صورت چک

 

7

ضروری

 

،12000،000

فقط یک بار در طول تحصیل با بازپرداخت حداکثر 24 ماه

توجه:وام ضروری فقط بابت هزینه های بیمارستانی با ارائه صورتحساب از بیمارستان پرداخت مي گردد

پرداخت به دانشجو به صورت چک

 

 

 مدارک مورد نیاز جهت اخذ وام به استثناء ردیف 1و3:(ردیف اول و سوم در ردیف مربوط به خودشان مدارک لازم آورده شده است)

 

فتوکپی شناسنامه متقاضی - فتوکپی کارت دانشجویی - فتوکپی برگ انتخاب واحد ترم جاری - یک فقره چک ضمانت به مبلغ 120% مبلغ وام بدون تاريخ(دروجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب) - فتوکپی آخرین فیش حقوقی ضامن - فتوکپی شناسنامه ضامن - گواهی کسر از حقوق ضامن - دریافت فرمهای مربوطه از سایت و تکمیل انها

توجه1- افراد متأهل دقت نمایند جهت اخذ وامهای ردیف 4-5-6 دونسخه کپی سند ازدواج از صفحات 1 تا 5 الزامیست

توجه2- جهت دریافت وام کمک هزینه تحصیلی یک برگ فاکتور خرید وسایل مربوط به هزینه تحصیلی به مبلغ وام می بایست ارائه گردد

توجه3- جهت دریافت وام اجاره مسکن دو نسخه کپی سند اجاره ارائه گردد دانشجویان ساکن خوابگاه یک برگ تأییدیه از مدیر رفاه دانشجویی اخذ و ارائه گردد

* کارمزد کلیه وامها به استثناء ردیف سوم 2.5% می باشد

* کارمزد وام بلند مدت وزارت علوم و تحقيقات (ردیف3) 4% می باشد

   

نوع وام

مبلغ وام(ريال)

میلغ چک تضمین و گواهي حقوقي

مدت باز پرداخت

ازدواج

15،000،000

،18000،000

20 ماه

مسکن (مجرد)

5،000،000

6،000،000

12 ماه

مسکن (متاهل)

،7000،000

،8400،000

12 ماه

کمک هزینه تحصیلی (مجرد)

5،000،000

6،000،000

9 ماه

کمک هزینه تحصیلی (متاهل)

6،000،000

7،200،000

9 ماه

ضروری تا سقف

،12000،000

14،400،000

20 ماه

وامهاي شهريه كوتاه مدت و ميان مدت مبلغ ضمانت 120% مبلغ وام اخذ شده مي باشد